Zwroty i reklamacje

  1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z jego kompletną zawartością i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
     
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

  4. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@eurodiety.pl  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Far-Med Arkadiusz Mandryk Zaczernie, Zaczernie 1189B, 36-062 Zaczernie z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  5. Zwrot towaru może się odbyć jedynie za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej. Towar nie zostanie przyjęty przez sklep w przypadku gdy Klient uprzednio nie skontaktuje się z doradcą sklepu i nie zostanie wszczęta procedura zwrotu towaru. Wysyłany towar musi być należycie zabezpieczony.

  6. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do firmy FAR-MED (na adres podany przez konsultanta) w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar (zg. z p.17 regulaminu) są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

  7. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru i jego użytkowania.

  8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się z doradca Far-Med


Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (pobierz)